10 februari 2020

Buurtschapsplan Giethmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtschapsplan Giethmen

 

 

 

Inventarisatie door het Bestuur van Plaatselijk Belang Giethmen

 

 

 

 

 

 

Versie: 0.2

Datum: 26 januari 2020

 

 

Opgesteld door: Bestuur Plaatselijk Belang Giethmen


 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding en context

Inventarisatie van belangen

Prio 1: Geen weg door Giethmen

Prio 2: Aansluitingen met de N348 behouden

Prio 3: Zout strooien op het Giethemer Kerkepad

Prio 4: OBS Nieuwebrug open houden

Prio 5 en 9: Wel of geen graskeien langs de Nieuwedijk

Prio 6: Grondwaterpeil Archemerberg

Prio 7: Lelystad airport niet open

Prio 8: Snelheidsbeperkende maatregelen

Prio 9: Realiseerbare woningen voor jongeren

Prio 10: Gemeenschappelijk zonnepark

 

 


 

Inleiding

 

Dit plan beschrijft aan welke thema’s de inwoners van Giethmen prioriteit geven met betrekking tot lange-termijn beleid van overheden.

 

Tijdens de “jaarlijkse bijeenkomst Plaatselijke Belangen” op 23 september 2019 gaf de gemeente Ommen een presentatie over de “Nieuwe omgevingsvisie gemeente Ommen”. Gemeente Ommen maakte daarbij duidelijk dat zij bij de totstandkoming van deze visie ook de kernen, buurtschappen en wijken wil betrekken. Dit plan is onze inbreng daarvoor. In dit plan geven wij aan wat de inwoners van Giethmen belangrijk vinden en waarom.

 

Dit Plan is gebaseerd op de inventarisatie van standpunten die het Bestuur van het Plaatselijk Belang Giethmen (PBG) op 28 september 2019 heeft uitgevoerd tijdens haar jaarlijkse ‘Burendag’.

 

Dit plan wordt  jaarlijks geactualiseerd.

 

Dit plan is op 11 februari 2020 ter informatie verstrekt aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering. De actuele versie van dit plan is beschikbaar op de website van het PBG.

 

 


 

Inventarisatie van belangen

Tijdens de ‘ Burendag’ gehouden op 28 september 2019 is aan de aanwezige leden gevraagd om op een scorelijst aan te geven welke thema’s zij van belang achten om te worden gemeld aan Gemeente Ommen.

 

Als iemand een onderwerp het cijfer 1 (heel belangrijk) gaf, dan resulteerde dit in 9 punten, Bij een 2 krijgt het 8 punten, etc.

 

Onderstaande tabel geeft de thema’s weer die voor Buurtschap Giethmen van belang zijn in 2020, geplaatst in de volgorde van afnemend belang. De scores zijn gebaseerd op genoemde inventarisatie en toekenning van punten.

 

Prioriteit

Thema

Punten

1

Geen weg door Giethmen tussen Manitoba-rotonde en N348

183

2

Aansluiting op N348 via parkeerplaatsen behouden

130

3

Strooien Giethemer Kerkpad

126

4

OBS Nieuwebrug openhouden

103

5

Wel graskeien langs de Nieuwedijk

91

6

Verhogen grondwaterpeil rond Archemerberg

74

7

Lelystad Airport niet open

71

8

Geen graskeien langs de Nieuwedijk

65

9

Extra snelheid beperkende maatregelen

43

10

Realiseren betaalbare woningen voor jongeren

28

11

Gemeenschappelijk zonnepark

20

 

In het vervolg van dit rapport wordt ieder thema nader toegelicht en wordt per thema aangegeven welke argumenten een rol spelen bij de totstandkoming van ons standpuntpunt.

 

Prio 1: Geen weg door Giethmen

Reeds vele jaren is er in de Gemeenteraad van Ommen sprake van plannen om het autoverkeer door Ommen te verminderen door een weg aan te leggen die aansluit op de Manitoba-rotonde op de N347R en de N348. Er is geen duidelijk tracé gepland maar ieder tracé door Giethmen zal een definitief, onomkeerbaar einde maken aan het rustige landelijke karakter van Giethmen.

 

De inwoners van Giethmen achten het absoluut ongewenst dat er een dergelijke wegverbinding door Giethmen ooit zal worden aangelegd. Het voorkomen van de aanleg van een dergelijke verbinding heeft de hoogste prioriteit voor Giethmen.

 

Daarbij spelen de volgende argumenten een rol:

1.    Het stille, rustige karakter van Giethmen zal definitief verloren gaan.

2.    Toeristen die Giethmen gaan mijden betekent verlies aan inkomsten voor de middenstand van Ommen en voor de campings in de omgeving van Giethmen.

3.    De mogelijkheid om Giethmen als buurtschap aantrekkelijk te houden voor bewoning door jonge gezinnen verdwijnt, Giethemen zal ontvolkt raken.

4.    De natuur van Giethmen en omgeving (o.a. Natura-2000 gebied) zal onomkeerbare schade oplopen door de uitstoot van het wegverkeer.

5.    Onherroepelijke daling van waarde van woningen in Giethmen.

6.    Mogelijke noodzaak tot afbraak van woningen die in het tracé liggen.

7.    Verlies van gras- en akkerlanden van boerenbedrijven te Giethmen.

 

Prio 2: Aansluitingen met de N348 behouden

De toegankelijkheid van Giethmen vanaf de N348 is altijd een belangrijke afweging tussen twee belangen. Enerzijds maken inwoners en bedrijven te Giethmen zelf gebruik van een goede ontsluiting op de N348 en is het van belang dat deze blijft bestaan. Anderzijds is een te goede toegankelijk ongewenst indien dat leidt tot een situatie waarbij Giethmen een aantrekkelijke sluiproute wordt voor verkeer dat zelf niets te zoeken heeft in Giethmen.

 

In de huidige situatie, waarbij Giethmen bereikbaar is via de Dalmsholterweg (oost en zuid), de Nieuwedijk (noord en west) en de Koedijk (noord) is die balans precies goed. Het wegvallen van  de ontsluitingspunten bij de N348 belast de bevolking en de bedrijven van Giethmen omdat zij dan vrij ver moeten omrijden. Dit omrijden zal vooral plaatsvinden door en rond het centrum van Ommen, terwijl het de wens van gemeente Ommen is om het centrum juist verkeersluwer te maken.

 

Om die reden wil de bevolking van Giethmen dat de huidige bestaande aansluitingen via de parkeerplaatsen langs de N348 in de huidige vorm blijven bestaan.

 

Prio 3: Zout strooien op het Giethemer Kerkepad

Het Giethemer Kerkpad is een belangrijke ontsluitingsroute voor fietsverkeer tussen Giethmen en Ommen. Met name maken scholieren uit Giethmen, Dalmsholte en Lemelerveld maken gebruik van dit pad, zowel ’s zomers als ‘s winters. Het is een smal pad tussen de akkers, dalend naar de Regge met enkele scherpe bochten.

 

Bij vorst in de winter bestaat kans op bevriezing, waardoor het pad glad en/of gevaarlijk wordt door opvriezing van bijvoorbeeld sneeuw. Met name de schoolgaande jeugd heeft hier last van en is soms gedwongen hele stukken te lopen.

 

PB Giethmen heeft er jarenlang bij Gemeente Ommen op aangedrongen om bij vorst het gehele  Kerkpad inclusief het bruggetje te strooien. Vanaf november 2019 heeft de Gemeente Ommen het Kerkpad in haar strooiplan opgenomen. De inwoners van Giethemen zijn daar erg blij mee en vinden het belangrijk dat dat in de toekomst zo blijft.

 

Prio 4: OBS Nieuwebrug open houden

De Openbare Basisschool Nieuwe Brug is de enige basisschool voor kinderen in Giethmen en andere omliggende Ommense buurtschappen zoals Archem, Besthem en Eerde. In tijden waarbij scholen worden samengevoegd om kosten te besparen bestaat er altijd een risico dat de afweging wordt gemaakt om ook deze school te sluiten, juist omdat het om een relatief gering aantal leerlingen gaat.

 

Het sluiten van deze OBS zal het onaantrekkelijker maken voor jonge gezinnen om zich in Giethmen te vestigen, terwijl verjonging van essentieel belang is voor de continuering van de leefbaarheid in dit buurschap.

 

OBS Nieuwebrug fungeert naast basisschool ook als een plek waar inwoners uit Giethmen en uit de eerder genoemde buurtschappen elkaar ontmoeten en leren kennen. Op die manier vervult OBS Nieuwebrug tevens een belangrijke functie voor de sociale cohesie in Giethmen.

 

Veel jonge kinderen uit gezinnen die woonachtig zijn in Giethmen, worden door hun ouders naar school gebracht en van school opgehaald. Het sluiten van OBS Nieuwebrug zou betekenen dat deze kinderen naar en vanuit Ommen gebracht en gehaald moeten worden, wat veel meer tijd vraagt en leidt tot (nog) meer wegverkeer in Ommen in de spits.

 

Prio 5 en 9: Wel of geen graskeien langs de Nieuwedijk

Dit belang wordt samen toegelicht met prioriteit 9: “geen graskeien langs de Nieuwedijk”. Dit is een discussie die al jaren speelt en waar de meningen over zijn verdeeld. De Nieuwedijk is een relatief smalle erfontsluitingsweg waardoor het bij tegemoetkomend verkeer altijd nodig is dat minimaal 1 voertuig uitwijkt naar de berm. Door het regelmatig  uitwijken van verkeer naar de bermen, worden deze in met name de natte seizoenen steeds slechter. Er komen lokaal gaten en kuilen in die bij regen vol modder staan.  Met name voor de bewoners aan de Nieuwedijk die er dagelijks gebruik van maken, is dat hinderlijk.

 

Dat is oplosbaar door bijvoorbeeld aan één zijde of zelfs twee zijden de berm te verharden met graskeien. Dat heeft als voordeel dat de lokale bewoners sneller gebruik kunnen maken van de Nieuwdijk, maar sluipverkeer kan dat dan ook en zal dat snel ontdekken. Ook de bewoners aan de Nieuwedijk willen het sluipverkeer aan deze weg beperken.

 

De Nieuwedijk maakt samen met de Lemelerweg, Dalmsholterweg, Oude Hammerweg en Deventerweg onderdeel uit van de sluiproute tussen de N347 (afslag r104) en de N348 (beide parkeerplaatsen ter hoogte van de Oude Hammerweg en de Deventerweg 2). In 2020 zal de gemeente Ommen een nieuwe Omgevingsvisie opstellen. Onderdeel van deze visie zal waarschijnlijk zijn hoe verkeer uit Den Ham (N341) en Lemele (N347) dat via de Hessenweg (N340) naar Zwolle wil (en vice versa) door of om Ommen te leiden. Besluiten m.b.t. deze verkeersstroom zullen invloed hebben op de hoeveelheid sluipverkeer door Giethmen. Eenmaal gelegde graskeien langs de Nieuwedijk zullen een versterkend effect hebben.

 

Het is tot nu toe niet goed mogelijk gebleken een definitieve afweging te maken of graskeien hier wel of niet gewenst zijn. Sluipverkeer dat via deze weg Giethmen bereikt zal verder via de Oude Hammerweg en de andere wegen van Giethmen rijden en ook daar hinder veroorzaken.

 

Het bestuur van Giethmens belang staat momenteel op het standpunt dat het niet aanbrengen van graskeien de voorkeur heeft. Daarbij neemt zij niet alleen de uitslag van de inventarisatie van de Burendag van 2019 mee, maar ook de resultaten van de afstemming met de leden afgelopen paar jaren. Het bestuur blijft de ontwikkeling van de voor- en nadelen rond graskeien langs de Nieuwedijk volgen en zal dit plan op dat punt, indien nodig, in de toekomst aanpassen. 

 

Prio 6: Grondwaterpeil Archemerberg

Sinds 1961 wordt er drinkwater gewonnen uit de Archemerberg. Op dit moment 3,0 miljoen m3 per jaar uit 17 putten. Een deel van akkers en weilanden in het buurtschap Giethmen ligt in dit onttrekkingsgebied. Afgelopen jaren is ten gevolge van langere en drogere zomers het grondwaterpeil extra gedaald. De stand van het grondwater is van groot belang voor de natuur maar ook voor de akkers en weilanden.  

 

De inwoners van Giethemen willen geen maatregelen van de overheid die kunnen resulteren in verdere daling van het grondwaterpeil en steunen maatregelen die leiden tot verhoging van het grondwaterpeil, mede gezien de verwachtingen dat zomers in het algemeen droger worden dan in het verleden het geval was.

 

Prio 7: Lelystad airport niet open

De inwoners van Giethemen zijn tegen het openen van Lelystad airport indien dat betekent dat het vliegverkeer van en naar de luchthaven op lage hoogte boven Giethmen zal gaan vliegen. Daar zijn meerdere argumenten voor:

1.    Het stille, landelijke karakter van Giethemen leidt schade

2.    Het is slecht voor de natuur van Giethmen en van haar aangrenzende natuurgebieden

3.    Het (fiets)toerisme naar Giethmen ’s zomers zal afnemen met gevolgen voor de middenstand van Ommen en Giethmen.

4.    Giethemen wordt minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor jonge gezinnen door het lawaai, de vervuiling en het verlies van het landelijk karakter.

 

Prio 8: Snelheidsbeperkende maatregelen

Zoals eerder besproken, is het tegengaan van ongewenst sluipverkeer, met name van grote vrachtwagens, een belangrijke prioriteit van het PBG. Dat kan onder andere bereikt worden door het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen en het niet uitvoeren van snelheidsverhogende maatregelen.

 

Alle wegen in Giethmen zijn zogenaamde erfontsluitende wegen met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Aan dit maximum houdt het autoverkeer, met name van weggebruikers die zelf niet in Giethmen wonen, zich  niet altijd. Het beter toezien op deze maximum snelheid en het zwaar beboeten van overtredingen kan helpen.

 

In 2019 heeft hebben wij de leden kliko-stickers gegeven met daarop rond bord met rode rand met daarin “60 Dank u!”. Doel van deze stickers is het autoverkeer bewust te maken van het feit dat 60 km/uur in Giethmen echt het maximum is.

 

Omdat in Giethmen relatief veel boerenbedrijven zijn gevestigd die veel gebruik maken van deze wegen, is het aanbrengen van fysieke hindernissen zoals verkeersdrempels geen oplossing omdat die onevenredig veel hinder veroorzaken aan het rijden met zware landbouwwerktuigen.

 

Prio 9: Realiseerbare woningen voor jongeren

Verjonging van de bevolking is een noodzakelijke voorwaarde om Giethmen als buurtschap te laten voortbestaan. Omdat er niet gebouwd mag worden op plaatsen die momenteel niet bebouwd zijn, is er een beleid gewenst waarbij optimaal kansen worden geschapen om ook nieuwe woningen te creëren voor  jonge gezinnen. Bijvoorbeeld als boerenbedrijven sluiten of stallen vrijkomen, is het gewenst dat deze gebouwen verbouwd mogen worden tot gezinswoningen.

 

Prio 10: Gemeenschappelijk zonnepark

Het doel om energieneutraal te worden op langere termijn, speelt ook voor Giethmen. Het realiseren van dat doel middels grote zonneparken, scoort de laagste prioriteit. Uit een onderzoek in 2019 werd duidelijk dat gemeente Ommen nog beleid moet vormen met betrekking tot het afgeven van vergunningen. Belangrijker is echter dat dergelijke grote parken altijd leiden tot lokale overcapaciteit die niet kan worden opgenomen door het hoofdnetwerk omdat de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het energietransport voorlopig geen nieuwe kabels zullen leggen.

 

Buurtschapsplan Giethmen
Terug